• Informacje dla rodziców

    • O programie

     Celem programu ,,Chronimy Dzieci" jest ochrona dzieci przed przemocą i cyberprzemocą ze strony osób dorosłych oraz równieśników.Program realizowany jest poprzez wdrażanie w placówkach standardów ochrony dzieci przed przemocą.Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

      

     • Polityka Ochrony Dziecka

      

     *Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem w naszej placówce

      

     STANDARD 1

     Placówka ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnia im bezpieczeństwo.

      

     Placówka ustanowiła Politykę ochrony dzieci, która w dniu 22.11.2015 zarządzeniem dyrektora została wprowadzona do stosowania.

      

     STANDARD 2

     Placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

      

     W procesie rekrutacji nowych pracowników istnieje obowiązek przedstawiania dyrektorowi przedszkola informacji z KRS, gdy jest to dozwolone z przepisami obowiązującego prawa.                  

      

     STANDARD 3

     Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.

      

     Nauczyciele zatrudnieni w placówce posiadają wiedzę w zakresie metod i narzędzi edukacji dzieci na temat unikania zagrożeń przemocą i wykorzystywaniem oraz w zakresie edukacji rodziców na temat wychowania dzieci bez przemocy.

     Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach e – learning , na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą. Pozostali pracownicy przedszkola znają i przestrzegają standardy postępowania wobec dzieci obowiązujące w placówce .

      

     STANDARD 4

     Placówka oferuje rodzicom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.

      

     • Na zebraniu ogólnym z rodzice zostali zapoznani z programem "Chronimy dzieci", z jego głównymi założeniami i celami.
     • W placówce stale dostępne są materiały edukacyjne dla rodziców w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony przed ich przemocą i wykorzystywaniem.
     • W przedszkolu udostępniono  rodzicom tablicę informacyjną, na której zamieszczane są przydatne informacje - adresy placówek i instytucji zajmujących się ochroną dzieci i niosących pomoc i wsparcie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dziecka i rodziny. 
     • W placówce został też zorganizowany  dla rodziców w holu przedszkola kącik Praw Dziecka, gdzie rodzice zostali zapoznani z prawami  dziecka.
     • Na stronie internetowej przedszkola udostępniane są informacje o realizacji programu „Chronimy Dzieci” oraz Polityka Ochrony Dzieci.

      

     STANDARD 5

     Placówka oferuje dzieciom edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem.

     W ramach realizacji programu „Chronimy dzieci” w każdej grupie wiekowej prowadzono cykl zajęć objętych blokami tematycznymi:

     • ,,Znam swoje prawa i obowiązki”
     • ,Jestem bezpieczny i wiem, gdzie szukać pomocy”

     Wszystkie zajęcia z dziećmi prowadzone były w formie zabawowej według opracowanych scenariuszy zajęć oraz przygotowanych przez nauczycieli pomocy dydaktycznych. Podczas realizowanych zajęć prowadzone były z dziećmi dyskusje, swobodne rozmowy, dotyczące profilaktyki krzywdzenia dzieci.

     Dzieci poznawały swoje prawa i obowiązki poprzez historyjki np. „O kotku, co nie słuchał mamy”, oglądanie teatrzyku „Borys pomaga mamie”, słuchanie bajek,  np. „Trzy świnki”, piosenki np. „Nie otwieraj drzwi” oraz inne zajęcia, które uczyły dzieci wczesnego rozpoznawania trudnych, zagrażających sytuacji i  skutecznego reagowania na nie.

     W ramach realizacji programu w starszych grupach odbyło się spotkanie z ratownikiem medycznym i psem Avią, podczas którego dzieci poznały podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz prawidłowego zachowania się  w sytuacjach zagrożeniach  życia i zdrowia.

     W każdej grupie wiekowej obchodzony był Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka,który szczegółowo został omówiony z dziećmi przy serii obrazków dydaktycznych. Z omawianymi prawami i obowiązkami dziecka mogli zapoznać się również rodzice, w ramach zorganizowanej dla nich kolorowej wystawki Praw Dziecka w holu przedszkola.

      

     STANDARD 6

     Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.

     Przyjęte zasady i realizowane praktyki ochrony dzieci są  w trakcie weryfikacji.

     Weryfikacji dokonuje się w miarę bieżących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na rok, na podstawie obserwacji i analizy zgłoszeń pracowników lub rodziców.

      

     *Warto odwiedzić

      

     http://chronimydzieci.fdn.pl/ 

     http://fdn.pl/baza-wiedzy

     http://fdn.pl/programy

     http://fdn.pl/akty-prawne

     http://fdn.pl/regulacje-prawne-dot-zaniedbywania-dzieci

      

      

      

     *Gdzie szukać pomocy

      

     Fundacja Dzieci Niczyje 22 616-19-69

      

     Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801 120 002

      

     Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich 800 676 676

      

     * Prawa dziecka według Janusza Korczaka

     1. Prawo do radości.
      2. Prawo do wyrażania swoich myśli i uczuć.
      3. Prawo do szacunki.
      4. Prawo do nauki przez zabawę i bycie sobą.
      5. Prawo do niepowodzeń i łez.
      6. Prawo do własności.
      7. Prawo do bycia sobą.
      8. Prawo do niewiedzy.
      9.Prawo do upadków.
      10.Prawo do tajemnicy.

      

       O PRAWACH DZIECKA

     ,,Nikt mnie nie ma prawa siłą zmuszać do niczego,
     A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

     Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi.
     Ja mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

     Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
     I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

     Jeśli mama, brat lub tata już nie mieszka z nami,
     Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

     Nikt nie może moich listów czytać bez pytania.
     Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

     Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
     A gdy różnię się od innych to jest moja sprawa.”
                                              

                               /Marcin Brykczyński/