•                                                                                

                                                                                           

      

     Ogólna miesięczna wysokość opłat  uzależniona jest od:

     • ilości godzin pobytu dziecka  w przedszkolu ( każda godzina powyżej bezpłatnych pięciu godzin kosztuje 1 zł)
     • ilości posiłków,
     • ilości dni roboczych w danym miesiącu kalendarzowym.


     W związku z ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2016 r. poz. 1985) od 1 stycznia 2017r zmianie ulegają zasady naliczania odpłatności za przedszkole

     • odpłatność za pobyt dziecka oraz za korzystanie z  wyżywienia  naliczana  będzie   „z dołu”  tj. za konkretną liczbę dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu ( za miesiąc styczeń – w lutym itd.)
     • należność  płatna będzie na rachunek bankowy  wskazany w wystawionej przez przedszkole  fakturze.
     • Termin płatności zgodnie z terminem podanym na fakturze, liczy się data wpływu  środków na konto bankowe. 

     Dzieci podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zwolnione z opłat za przedszkole .